KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verilerinizin işbu Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş. (“ERA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ERA tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

ERA müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan ERA ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket: Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş.
Vergi No: 3370598455
Adres : İOSB Mah. Dolapdere Sanayi Sitesi 15. Ada No 18-20 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 696 56 56-57
Fax : +90 212 696 56 58
E-posta: info@eramotorluaraclar.com.tr

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;
https://www.eramotorluaraclar.com.tr/ web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,
Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
ERA tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Satış sonrası ERA tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
ERA’ın web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
ERA’ın web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
ERA’ın web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ERA’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.
İlaveten,ERA’ın Kanun, Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat uyarınca düzenlemiş olduğu ve ERA tarafından kamuoyu ile ERA’ın web sitesi olan https://www.eramotorluaraclar.com.tr/ üzerinden paylaşmış olduğu Çerez Bilgilendirme Metni’nden (“ERA Politikaları”) kişisel verilerinizin ERA tarafından işlenmesi amaçlarının detaylarına ve kullandığımız çerezler hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi için yönetmelik ve politikalarımız güncelleneceğinden web sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneririz.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ERA kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. ERA olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda ERA Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.
İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak ERA tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda ERA kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://www.eramotorluaraclar.com.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu kullanabilirsiniz. Şirketimize başvurunuzu iletmeniz durumunda talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı kabul beyan ve taahhüt ederim.