KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

(“Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”)

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş. (“ERA’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ERA tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz müşterilerimizi bilgilendirmektir.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, ERA tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi https://www.eramotorluaraclar.com.tr/ olan web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinin (“Müşteri”) çerezlerin (cookie) kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunarız.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile,
Ne tür kişisel veriler toplandığının açıklanması,
Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığının açıklanması,
İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin belirtilmesi,
Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

ERA’nın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan ERA’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket: Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş.
Vergi No: 3370598455
Adres : İOSB Mah. Dolapdere Sanayi Sitesi 15. Ada No 18-20 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 696 56 56
Fax : +90 212 696 56 58
E-posta: info@eramotorluaraclar.com.tr

2- Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, firma ünvanı , cep ve sabit telefonu numarası, kimlik kartı numarası veya vergi kimlik numarası, e-posta adresi ve iletişim adresi gibi verilerinizin aşağıdaki amaçlara uygun şekilde ERA web adresine kaydedilebilmektedir. Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;
http://www.eramotorluaraclar.com.tr web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,
Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
ERA tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
ERA’ın web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
ERA’ın web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
ERA’ın web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ERA’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.
Ayrıca, Şirket mobil ya da web uygulamalarında kullanılan çerez ya da benzer formatlar aşağıda sayılan amaçlar nedeni ile kullanılmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgilendirme sitede yer alan ‘Çerez Bilgilendirme Metni’nde’ detaylı olarak izah edilmiştir. ERA olarak, çerez kullanımı ile;
Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
ERA Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, ERA ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması, Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin ERA tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,amacındayız.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;
ERA’ın hissedarlarına, tedarikçilerine, Finans kurumlarına ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Rossmann tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz, ERA’ın ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, ERA söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşteri’ler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

7- Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

ERA kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. ERA olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda ERA Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak ERA tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda ERA kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

8- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş. işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak ERA’ın kamuya açık web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz.
Era Motorlu Araçlar San. ve Dış Tic. A.Ş.